Tủ lạnh

Dưới 3 triệu đồng, dưới 5 triệu đồng, 5 - 10 triệu đồng, 10 – 20 triệu đồng, 20 – 40 triệu đồng, trên 40 triệu đồng